Skip to main content

Aflevering 11, 2017

  1. Verdelen en verrekenen: het kan beter!

J.H. Lieber

  1. Actualiteiten

Uitvoeringswet verordeningen huwelijksvermogensrecht en partnervermogensrecht ingediend. Uitvoeringswet verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten. Hoge Raad laat OTS vanwege ontbreken statusvoorlichting in stand. Platform Divorce Challenge van start. Onderzoeken naar de positie van licht verstandelijke beperking in de Jeugdstrafketen. Ian Sumner benoemd als hoogleraar IPR aan de Tilburg University. Kinderrechtenhelpdesk voorziet in behoefte. Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg gefuseerd per 1 oktober.

mr A.H.W.M. van Beuningen, mr. dr. G. Cardol & mr. J. van der Hoeven

  1. De toepassing van het adolescentenstrafrecht in de praktijk: is het genoeg of kan er nog wat meer bij?

In het maartnummer van dit tijdschrift verscheen een bijdrage over de rol van de officier van justitie bij de wijziging van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Voor de toepassing van het jeugdstrafrecht op de groep 18- tot 23-jarigen werd een leidende rol van de officier van justitie beoogd. Een onderzoek onder officieren van justitie en reclasseringsmedewerkers wees uit dat deze rol in de praktijk nog onvoldoende naleving vindt. In vervolg daarop wordt in deze bijdrage uitgebreider geanalyseerd in hoeverre de beoogde – dominante of initiërende – rol van de officier van justitie in de jurisprudentie op dit onderwerp te herkennen is.

Prof. mr. dr. E.M. Mijnarends & mr. E.R. Rensen

  1. Hoe staat het anno 2017 met de informele rechtsingang?

Er lijkt bij de Nederlandse rechtbanken geen enkele uniformiteit te bestaan ten aanzien van de werkwijze bij de informele rechtsingang hetgeen leidt tot rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor alle betrokkenen en dan met name voor de minderjarigen die de informele rechtsingang zijn gestart. Uitbreiding van de informele rechtsingang zoals voorgesteld door de Staatscommissie Herijking Ouderschap lijkt dan ook pas verstandig nadat er meer uniformiteit ten aanzien van de informele rechtsingang zal zijn. In deze bijdrage wordt een onderzoek naar de werkwijze van de Nederlandse rechtbanken ten aanzien van de informele rechtsingang alsmede de recente jurisprudentie beschreven en wordt aan de hand daarvan een aantal aanbevelingen gedaan om de werkwijze bij informele rechtsingang meer uniform te maken.

P.J. Montanus en M.H.L. van den Hoogen

  1. Wetgevingsoverzicht FJR

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot nieuwe en aanhangige wet- en regelgeving op het terrein van het personen-, familie en jeugd(straf)recht. Dit overzicht ziet op de periode 12 september 2016 tot 25 september 2017 (zie ook de eerder in FJR gepubliceerde wetgevingsoverzichten, in het bijzonder FJR 2016/62).

M.A.C. Herweijer

  1. Kroniek Gezag en Omgang

Deze kroniek heeft betrekking op uitspraken op het gebied van het gezags- en omgangsrecht sedert de vorige kroniek Gezag en Omgang (FJR 2016/58). Er zitten in deze kroniek een paar oudere uitspraken bij (2015), maar deze zijn pas recent gepubliceerd. De behandelde uitspraken zijn voorzien van een FJR-vindplaats (bijv. FJR 2017/64.1), waardoor online de uitspraak ook beschikbaar komt.

Mr. I.J. Pieters